29.05.15

istungid 2014


17. DETSEMBER 2014

1. Koduteenuste osutamise kord II lugemine (L. Ibrus).
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord II lugemine (A. Siimussaar).
3. Võhma Linnavolikogu 25. oktoobri 2007 määruse nr 21 "Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord" muutmine (A. Siimussaar).
4. Võhma Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 16 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Võhma linnas" muutmine (A. Siimussaar).
5. Võhma linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 2015. aastaks (A. Siimussaar).
6. Maamaksumäära kehtestamine (K. Notta).
7. Linnavara (Kalevi 4-8) müük (A. Siimussaar).
8. Viljandimaa arengustrateegia - Päris Eesti tegevuskavale seisukoha andmine (A. Siimussaar).
9. Info ja kirjavahetus.

 

19. NOVEMBER 2014

1. Tallinna tn 7 kinnistu jagamine korteriomanditeks ja korteriomandite sotsiaalkorteriteks tunnistamine (A. Siimussaar, K. Notta, L. Ibrus).
2. Maa (Lille põik 3) munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
3. Koduteenuste osutamise kord I lugemine (L. Ibrus).
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (A. Siimussaar).
5. Linnavara müük (A. Siimussaar).
   (alghinna määramine, linnavalitsuse ettepanek buss panna osta.ee oksjonile).
6. Volikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord, linnapea välislähetus (L. Kuld, A. Siimussaar).
7. Info ja kirjavahetus.

 

15. OKTOOBER 2014

1. Võhma linna arengukava 2015-2025 teine lugemine ja vastuvõtmine (A. Siimussaar, T. Ranne).
2. Võhma Linnavolikogu 30. juuni 2006 määruse nr 15 "Võhma Linnaraamatukogu põhimäärus" muutmine (A. Siimussaar, M. Ränkel).
3. Võhma Linnavolikogu 25. märtsi 2010 määruse nr 7 "Võhma Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine (A. Siimussaar, M. Ränkel).
4. Linnavara võõrandamine enampakkumise teel (A. Siimussaar).
5. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine, sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (L. Kuld).
6. Info ja kirjavahetus.


24. SEPTEMBER 2014

1. Võhma linna arengukava 2015-2025 esimene lugemine (A. Siimussaar, T. Ranne).
2. Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve (T. Ranne).
3. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine, muudatused sotsiaalkomisjoni koosseisus (L. Kuld).
4. Info ja kirjavahetus.


27. AUGUST 2014

1. Võhma linna arengukava 2015-2025 esimene lugemine (A. Siimussaar).
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
3. Linnavara koormamine isikliku kasutusõigusega (K. Notta).
4. Muudatus eelarve- ja arengukomisjoni koosseisus (J. Voll).
5. Info ja kirjavahetus.


25. JUUNI 2014

1. Võhma Linnavolikogu 30. juuni 2006 määruse nr 14 ,,Võhma linna põhimäärus" muutmine, II lugemine (A. Siimussaar).
2. Võhma Linnavolikogu revisjonikomisjoni töökavajärgse kontrolli tulemuste kinnitamine ja aruanne 2013. a majandusaasta aruande kohta (L. Tiirmaa).
3. Võhma linna 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Siimussaar, T. Ranne).
4. Linnavolikogu komisjonide töö aruanded (J. Voll, E. K. Wüthrich, H. Männik).
5. Võhma linna heakorrakonkursi tulemuste kinnitamine (J. Voll).
6. Linnapea puhkus ja asendamine (L. Kuld).
7. Info ja kirjavahetus.


21. MAI 2014

1. Võhma linna turvalisuse tagamine koostöös politseiga (I. Kralle, J. Ressar).
2. Viljandimaa arengustrateegia "Arenev päris Eesti" tutvustamine (K. Kase).
3. Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmiseks ja ühinemiseks (A. Siimussaar, K. Kattai).
4. Võhma Linnavolikogu 30. juuni 2006 määruse nr 14 ,,Võhma linna põhimäärus" muutmine I lugemine (A. Siimussaar).
5. Võhma Linnavolikogu revisjonikomisjoni töökavajärgse kontrolli tulemuste kinnitamine (L. Tiirmaa).
6. Võhma Linnavolikogu 26.09.2013 määruse nr 9 ,,Võhma linna eelarvestrateegia aastateks 2014–2017" muutmine (T. Ranne).
7. Pärandvara kompromisslepingu sõlmimiseks volituse andmine (A. Siimussaar).
8. Eelarve hetkeseisust ja tulumaksu laekumisest (A. Siimussaar, T. Ranne).
9. Heakorrakonkursi korraldamiseks komisjoni määramine, volikogu komisjonide töö tasustamisest (L. Kuld).
10. Info ja kirjavahetus.


16. APRILL 2014

1. Kehtestatud planeeringute ülevaatamine (K. Notta).
2. Võhma linna 2013. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine (T. Ranne).
3. Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012 määruse nr 9 ,,Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" muutmine (T. Ranne).
4. Võhma Linnavolikogu 28. märtsi 2013 määruse nr 3 ,,Võhma Linnavalitsuse palgajuhend" lisa ,,Teenistuskohtade põhipalga vahemikud täistööaja korral" täiendamine (A. Siimussaar).
5. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine (A. Siimussaar).
6. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (L. Kuld).
7. Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjoni moodustamine (S.Voll).
8. Avaliku korra kehtetuks tunnistamine (S. Voll).
9. Info ja kirjavahetus.


19. MÄRTS 2014

1. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord (T. Ranne).
2. Võhma Linnavolikogu 15. märtsi 2012 määruse nr 3 "Võhma linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012 – 2024" täiendamine lisaga ,,Võhma linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja rajamise tasuvusuuring" (A. Siimussaar).
3. Info ja kirjavahetus.

 

19. VEEBRUAR 2014

1. 2014. aasta linnaeelarve II lugemine (T. Ranne, A. Siimussaar).
2. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse kinnitamine 2014. aastaks (L. Kuld).
3. Võhma linna aunimetuste andmine (L. Kuld).
4. Võhma linnavalitsuse hallatava asutuse Võhma Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamine Võhma Vaba Aja Keskuseks ja Võhma Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine (A. Siimussaar, E. Tikas).
5. Võhma linna arengukava koostamise algatamine (A. Siimussaar).
6. Info ja kirjavahetus:
    6.1. Riigikontrolli auditist (K. Kattai);
    6.2. Linnapea info (A. Siimussaar).
    6.3. Volikogu info.
 

22. JAANUAR 2014
Istung toimus väljasõiduistungina Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses (Veski 4, Põltsamaa).

1. Noorsootöö hetkel ning seis Eestis, Põltsamaal ja noorsootöö arendamised Võhmas (ettekanne EANK tegevjuht ja Põltsamaa noortekeskuse eestvedaja Heidi Paabort, järgnes maja tutvustus).
2. Koostööleping Võhma linna arendamiseks aastatel 2014-2017, lepingu allkirjastamine (A. Siimussaar).
3. Võhma Linnavalitsuse struktuur (A. Siimussaar).
4. Linnavalitsuse info (A. Siimussaar).

Toimetaja: ANGELA HÄRM