Istungid 2016

2.01.17

22. DETSEMBER (Kõpu, Kõo ja Suure-Jaani vallavolikogude ning Võhma linnavolikogu ühisistung Suure-Jaanis)

1. Ühineva valla nime otsustamine.
2. Ühinemislepingu muudatusettepanekute heakskiitmine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine.

 

21. DETSEMBER

1. Kokkuvõte noorsootööst (T. Tart).
2. Võhma linna arengukava 2015–2025 muutmine (A. Siimussaar).
3. Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2025 (A. Siimussaar).
4. Võhma linnavalitsuse struktuur (A. Siimussaar).
5. Linnapea premeerimine (L. Kuld).
6. Kokkuvõte AS Võhma Elko tööst (A. Vingissar).
7. Kokkuvõte eelarve- ja arengukomisjoni tööst (J. Voll).
8. Valla nime valimine (L. Kuld).
9. Ettepanekud Lisa 9 "Ühinevate omavalitsuste ametnike ja teenistujate garantiid" muutmiseks (A. Vingissar).
10. Info ja kirjavahetus.
 

23. NOVEMBER

1. Kokkuvõte linnaraamatukogu tööst (M. Ränkel).
2. Võhma linna 2016. aasta lisaeelarve (A. Siimussaar).
3. Arvelduslaenu taotluse tähtaja pikendamine (A. Siimussaar).
4. Võhma linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 2017. aastaks (A. Siimussaar).
5. Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks (A. Siimussaar).
6. Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine (A. Siimussaar).
7. Võhma linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste kinnitamine (S. Voll).
8. Info ja kirjavahetus.


19. OKTOOBER

1. Võhma linna arengukava 2015–2025 muutmine II lugemine ja vastuvõtmine (A. Siimussaar, T. Ranne).
2. Viljandi maakonna arengustrateegia 2014–2020 tegevuskava ülevaatamine ja ettepaneku esitamine Viljandimaa maakonnaplaneeringu 2030+ kohta (A. Siimussaar).
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
4. Ülevaade vaba aja keskuse tööst (E. Härm).
5. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumise otsustamine (A. Siimussaar).
6. Ühinemisläbirääkimised (L. Kuld).
7. Info ja kirjavahetus.


21. SEPTEMBER

1. Võhma linna arengukava 2015–2025 muutmine I lugemine (A. Siimussaar, T. Ranne).
2. Kokkuvõte hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni tööst (E. Tikas).
3. Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemislepingu arutelu (A. Siimussaar).
4. Info ja kirjavahetus.
 

14. SEPTEMBER (erakorraline)

1. Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (L. Kuld).
2. Ühinemislepingu arutelu (A. Siimussaar).
3. Info. 


24. AUGUST

1. Eelarve täitmisest 2016. a. I poolaastal (T. Ranne).
2. Reservfondi kasutamisest (T. Ranne).
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine Viljandi vallaga (A. Siimussaar).
4. Haldusreformi ajutise komisjoni informatsioon läbirääkimiste käigu ja tulemuste kohta (A. Vingissar).
5. Võhma linna heakorrakonkursi võitja tunnustamine (E. Tikas).
6. Info ja kirjavahetus.
 

29. JUUNI

1. Võhma linna turvalisuse tagamine koostöös politseiga (I. Kralle).
2. Võhma linna 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Siimussaar, T. Ranne).
     2.1. Revisjonikomisjoni arvamus (L. Tiirmaa).
3. Revisjonikomisjoni töökavajärgse kontrolli tulemuste kinnitamine (L. Tiirmaa).
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta).
5. Ühinemisläbirääkimiste käigu kohta info (A. Vingissar).
6. Omafinantseeringu kirjalik kinnitus meetme „Koolivõrgu korrastamine" ettepaneku juurde (A. Siimussaar).
7. Arvelduslaenu taotlemine (T. Ranne).
8. Info ja kirjavahetus.


08. JUUNI (erakorraline)

1. Võhma kooli rekonstrueerimise eskiisi tutvustus (A. Põder, A. Siimussaar).
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta).
4. Võhma linnavolikogu haldusreformi ajutise komisjoni moodustamine (L. Kuld).
5. Ühinemisläbirääkimiste ettepanekute arutelu (L. Kuld, A. Siimussaar).
6. Info.


18. MAI

1. Olukord riigis haldusreformi valguses (Helir-Valdor Seeder).
2. Viljandi valla ja Suure-Jaani valla seisukohad ühinemisettepanekute tegemisel (Viljandi maakonna ühinemiskoordinaator Hellar Mutle ja Suure-Jaani valla esindaja).
3. Ühinemisläbirääkimiste ettepanekute arutelu (L. Kuld).
4. Ühinemisläbirääkimiste ajutise komisjoni moodustamine (L. Kuld).
5. Tallinna tn 10 hoone lammutamine (A. Siimussaar).
6. Sotsiaalkomisjoni aruanne (E. Tikas).
7. Info:
     7.1. Võhma ristmik;
     7.2. Võhma Kooli rekonstrueerimine.


20. APRILL

1. Võhma Kooli tegevusaruanne (K. Vahtra).
2. Võhma linna vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (A. Põder).
3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
4. Eelarve hetkeseisust ja tulumaksu laekumisest (T. Ranne).
5. Vastus Viljandi Vallavolikogu 23.03.2016 otsusele nr 281 "Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepanekute tegemine" (A. Siimussaar).
6. Info:
     6.1. ühinemisläbirääkimiste hetkeseis
     6.2. ELL suvepäevade 29.–31.07.2016

 

23. MÄRTS

1. Võhma linna hankekord II lugemine ja vastuvõtmine (A. Põder).
2. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Võhma linnas (E. Lilleoja).
3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirnormide kehtestamine (E. Lilleoja).
4. Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine (E. Lilleoja).
5. Linnavara (Sepa tn 3) võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
6. Linnavara (Tallinna tn 8-2/1) võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
7. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine (A. Siimussaar).
8. Võhma linna majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine (T. Ranne).
9. Määruste kehtetuks tunnistamine (A. Siimussaar).
10. Linnapea puhkuste ajakava kinnitamine (A. Siimussaar).
11. Volikogu tööplaani koostamine ja kinnitamine (L. Kuld).
12. Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks (A. Siimussaar).
13. Info.

 

17. VEEBRUAR

1. Suure-Jaani valla tervise-külastuskeskuse idee tutvustamine (T. Aavasalu).
2. Võhma linna 2016. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine (T. Ranne, A. Siimussaar).
3. Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016–2030 kinnitamine (A. Põder).
4. Võhma linna hanke kord I lugemine (A. Põder).
5. Koduteenuste osutamise kord (L. Ibrus).
6. Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (L. Ibrus).
7. Loa andmine jäätmejaama haldamise lepingu pikendamiseks (K. Notta).
8. Ühinemisläbirääkimistes osalemiseks delegatsiooni moodustamine (L. Kuld, A. Siimussaar).
9. Võhma Linna Sära ja Võhma Linna Aukodaniku aunimetuste andmine (L. Kuld).
10. Info: Linnade ja Valdade Päevad.

 

27. JAANUAR

1.Võhma linna sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord, teine lugemine ja vastuvõtmine (E. Lilleoja).
2. Detailplaneeringu kehtestamine (K. Notta).
3. Ehitise peremehetuks tunnistamine (K. Notta).
4. Võhma Linnavolikogu 24. septembri 2015 määruse nr 10 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise  ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine (E. Lilleoja).
5. Võhma Linnavalitsuse palgajuhendi muutmine (A. Siimussaar).
6. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse kinnitamine 2016. aastaks (L. Kuld).
7. Linnavolikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord (L. Kuld).
8. Võhma linnapea töötasu määramine (L. Kuld).
9. Võhma linna 2016. aasta eelarve I lugemine (T. Ranne).
Info:
10. Võimalused alkoholipoliitika rakendamiseks kohalikul tasandil (Triinu Toobal).
11. AS Viljandi Veekeskus - Viljandi Linnavalitsuse tutvustus (Peep Aru).
12. Ühinemisest (A. Siimussaar).

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM