Istungid 2017

27. novembri istungi päevakord:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord.
2. Võhma lasteaed Mänguveski sisehindamise aruande kooskõlastamine.
3. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Lapsele tugiisiku teenuse korraldamine ja rahastamine.
5. Öise liikumispiirangu ajutine lühendamine.
6. Aastainventuuride korraldamine.
7. Kirjavahetus, info.
 

20. novembri istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Võhma Linnavalitsuse hallatava asutuse personali puhkuse pikendamise kooskõlastamine.
3. 2017. a linnaeelarve hetkeseis, sihtotstarbeliste vahendite laekumiste ja kulude kajastamine eelarves.
4. Kirjavahetus, info.
 

06. novembri istungi päevakord:

1. Taotlused 2018. a eelarvesse.
2. Ülevaade esitatud toetuse kasutamise aruannetest.
3. Koduteenuse osutamine.
4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
5. Sotsiaalkorteri eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
6. Nõustumine jäätmete harvema veosagedusega.
7. Kasutusloa andmine.
8. Kirjavahetus, info.
 

23. oktoobri istungi päevakord:

1. Eelarve projekt 2018.
2. SK Võhma toetuse (ümber Võhma linna jooks) kasutamise aruanne.
3. Kirjavahetus, info.
 

09. oktoobri istungi päevakord:

1. Projekteerimistingimuste määramine.
2. Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine.
3. Võhma Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
4. AS Võhma ELKO nõukogu liikme tagasikutsumine.
5. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
6. Riigieelarve tasandusfondist laekunud vahendite kasutamine puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise eest tasumiseks.
7. Kirjavahetus, info.
 

18. septembri istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
2. Nõustumine Võhma Vaba Aja Keskuse töötajate koosseisu ja töötasu kinnitamisega.
3. Reservfondist raha suunamine.
4. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine Võhma linna eelarvest.
5. Võhma Päevakeskuse koosseisu kinnitamine ja töölepingute üleandmine.
6. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
7. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
8. SK Võhma toetuse kasutamise aruanne ja ürituse korraldamiseks toetuse eraldamine.
9. Palga maksmise kuupäeva muutmine Võhma Linnavalitsuses ja Võhma Linnavalitsuse hallatavates asutustes.
10. Volikogu materjalid.
11. Kirjavahetus, info.
 

21. augusti istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Ürituse korraldamise toetuse eraldamine.
3. Konkursi korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine.
4. Kirjavahetus, info.
 

07. augusti istungi päevakord:

1. Konkursi luhtunuks tunnistamine.
2. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
3. Volikogu materjalid.
4. Kirjavahetus, info.
 

24. juuli istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
3. Üürilepingu pikendamine.
4. Koduhooldus.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine.
7. Mittetulundusühingule antud toetuse kasutamise aruanne.
8. Kirjavahetus, info.
 

19. juuni istungi päevakord:

1. Võhma Kooli ja Võhma Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitamine.
2. Enampakkumise tulemuse nurjunuks tunnistamine.
3. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Parkimiskaardi väljastamine.
5. Üürilepingu pikendamine.
6. Volikogu materjalid.
7. Kirjavahetus, info.
 

05. juuni istungi päevakord:

1. Korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise korraldamine.
2. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
3. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
4. AS Võhma ELKO majandusaruande kinnitamine jakasumi jaotamine.
5. Võhma linna 2016. a majandusaasta aruande heakskiitmine.
6. Valimisjaoskonna moodustamine.
7. Avaliku ürituse korraldamise loa väljastamine.
8. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
9. Kirjavahetus, info.
 

29. mai istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Projekteerimistingimuste määramine.
3. Tootmishoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
4. Volikogu materjalid.
5. Kirjavahetus, info


08. mai istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
2. Koduteenuse osutamine.
3. Katastriüksuste lähiaadresside muutmine.
4. Raha eraldamine ja lepingute sõlmimine AS Võhma ELKO.
5. Linnapea lähetus.
6. Kirjavahetus, info.
 

24. aprilli istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. AS Võhma ELKO aktsiakapitali suurendamine.
4. Konkursi korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine.
5. Kirjavahetus, info.
 

10. aprilli istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Volikogu materjalid.
3. Kirjavahetus, info.
 

27. märtsi istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
2. Projekteerimistingimuste määramine.
3. Eestkosteasutuse ülesannete täitmiseks ametniku määramine.
4. AS Võhma ELKO nõukogu liikmete ja audiitori nimetamine ning tasu määramine.
5. Reservist raha suunamine.
6. Mittetulundusühingu taotlused.
7.Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
8. Kirjavahetus, info.
 

13. märtsi istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine ja nõustumine harvema veosagedusega.
2. Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
3. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada korralduskomisjoni moodustamine ja vastutava isiku määramine.
5. Volikogu materjalid.
6. Kirjavahetus, info.
 

27. veebruari istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
4. Võhma Linnavalitsuse 30.01.2017 korralduse nr 12 „Koduteenuse osutamine" tühistamine.
5. Kirjavahetus, info.
 

10. veebruari istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
5. Koduteenuse osutamine.
6. Konservide jagamine.
7. Võhma Päevakeskuse juhataja konkursi korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine.
8. Võhma linna parima sportlase preemia määramine.
9. Võhma Linnavalitsuse hallatava asutuse personali puhkuse pikendamise kooslõlastamine.
10. Lasteaia hooajalise tegutsemise kinnitamine.
11. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
12. AS Võhma ELKO tegevuspiirkonna laiendamisest.
13. Volikogu materjal.
14. Kirjavahetus, info.


30. jaanuari istungi päevakord:

1. Koduteenuse osutamine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
4. Maaüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Tegevustoetuse eraldamine.
7. Kirjavahetus, info.
 

16. jaanuari istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
2. Maaüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega.
3. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
4. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine, sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
5. Volikogu materjal.
6. Võhma lasteaed Mänguveski keskkonna ohutuse ja turvalisuse edendamise tegevuskava kooskõlastamine.
7. Kirjavahetus, info.


02. jaanuari istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Parkimiskaardi väljastamine.
3. Kirjavahetus, info.