10.07.17

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus


Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul.

Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.

PKT teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" raames (alategevus „Kaitstud töö teenuse väljaarendamine ja osutamine").

Pikaajalise kaitstud töö teenus jaguneb kaheks etapiks:

  • I etapp kestab kuni 6 kuud. I etapis toimub teenusele saabunud isiku töösuutlikkuse hindamine, töökoha ja tööfunktsioonide kohandamine ja tööoskuste kujundamine. Sellel perioodil makstakse kliendile stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
  • II etapp on tähtajatu. Kaitstud töö II etapis töötab inimene kaitstud tingimustes teenuseosutaja toetamisel ja juhendamisel.

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

E-posti aadress: pkt@sotsiaalkindlustusamet.ee

Toimetaja: ANGELA HÄRM