7.01.16

istungid 2015


16. DETSEMBER

1. Võhma lasteaed Mänguveski arengukava 2016–2018 teine lugemine ja kinnitamine (A. Laas).
2.  Võhma Linnavolikogu 19. veebruari 2014 määruse nr 2 "Võhma Linnavalitsuse hallatava asutuse Võhma Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamine Võhma Vaba Aja Keskuseks ja Võhma Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine" muutmine (A. Siimussaar).
3.Võhma Linnavalitsuse struktuuri kinnitamine (A. Siimussaar).
4. Võhma linna sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord esimene lugemine (E. Lilleoja).
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
6. Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks (K. Notta).
7. Võhma linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 2016. aastaks (A. Siimussaar).
8. Võhma Linnavolikogu revisjonikomisjoni töökavajärgse kontrolli tulemuste kinnitamine (L.Tiirmaa).
9. AS Võhma ELKO tööst ettekanne (A. Vingissar).
10. Info.
 

18. NOVEMBER 2015

1. Võhma lasteaed Mänguveski arengukava 2016-2018 esimene lugemine (A. Laas).
2. Soojamajanduse arengukava koostamise algatamine (K. Kattai).
3. Struktuuri muudatus (E. Lilleoja, T. Ranne).
4. Suure-Jaani vallavolikogu vastus ettepanekule – Viljandimaa haldusreformi kokkusaamise tulemused (K. Kattai).
5. Linnaraamatukogu tööst kokkuvõte (B. Ränkel).
6. Projekti "Kogukond märkab, toetab ja abistab" perede tugiisiku kokkuvõte ja ettepanek (U. Tatar ja E. Lilleoja).
7. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole ( L. Kuld).
8. Info ja kirjavahetus:
    Viljandi MV noorsoovaldkonna töögrupi koosseisus linnapea lähetus Soome.
 

21. OKTOOBER 2015

1. Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve (T. Ranne).
2. Võhma Linnavolikogu 11. novembri 2013 määruse nr 1 "Linnavolikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord" muutmine (L. Kuld).
3. Üüri piirmäära kehtestamine (A. Siimussaar).
4. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Kalevi tn 4-8 korteriomand) (K.Notta).
5. Ülevaade sporditööst (B. Haan).
6. Info ja kirjavahetus.
 

24. SEPTEMBER 2015

1. Arengukava ja eelarvestrateegia II lugemine ja vastuvõtmine (T. Ranne, A. Siimussaar, J. Voll).
2. Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramise ning hooldaja toetuse määramise maksmise kord II lugemine ja vastuvõtmine (L. Ibrus).
3. Ettepanekud Viljandi maakonna hariduse arengukavale (L. Kuld, A. Siimussaar).
4. Võhma linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus (K.Notta).
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
6. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (K. Notta).
7. Heakorrakonkursi korraldamiseks komisjoni määramine (E. Tikas, L.Kuld).
8. Kokkuvõte Võhma linna päevadest ja Kesk-Eesti laadast (A. Siimussaar).
9. Kultuuritöö spetsialisti aruanne (S. Murro).
10. Linnapea puhkus ja asendamine (L. Kuld).
11. Info ja kirjavahetus.

 

27. AUGUST 2015

1. Eelarve täitmisest 2015. a poolaastal (T. Ranne)
2. Reservfondi kasutamine (T. Ranne)
3. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks ning pakkumuste kinnitamiseks Võhma Linnavalitsusele (T. Ranne)
4. Arengukava ja eelarvestrateegia I lugemine (T. Ranne)
5. Võhma linna omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta)
7. Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramise ning hooldaja toetuse määramise maksmise kord (L. Ibrus)
8. Kokkuvõte noorsootööst (B. Haan)
9. Eelarvekomisjoni tööaruanne (J. Voll)
10. Info volikogus:
     10.1. Viljandi maakonna hariduse arengukavasse ettepanekute tegemine volikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni poolt
     10.2. "Võhma linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate sotsiaalsete garantiide kehtestamine", arutelu kõigis komisjonides
 

25. JUUNI 2015

1. Võhma Kooli arengukava II lugemine ja kinnitamine (K. Vahtra).
2. Võhma Lasteaed Mänguveski põhimäärus (A. Laas).
3. Võhma linna 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Siimussaar)
    3.1. Audiitori aruande tutvustus (T. Ranne);
    3.2. Revisjonikomisjoni arvamus (L. Tiirmaa).
4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (E. Lilleoja).
5. Heakorrakonkursi tulemuste kinnitamine (E. Trei).
6. Revisjonikomisjoni töökavajärgse kontrolli tulemuste kinnitamine (L. Tiirmaa)
    6.1. Võhma Linnavolikogu komisjonide tegevuse osas;
    6.2. Võhma linna haridusasutuste hoolekogude tegevuse osas.
7. Võhma linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate sotsiaalsete garantiide kehtestamine (E. Tikas).
8. Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine ning Võhma linna ja Kõo valla koostööarendamise valdkondade ja suundade määratlemine (K. Kattai, A. Siimussaar).
9. Info ja kirjavahetus.
 

20. MAI 2015

1. Ülevaade politsei tööst Võhma linnas (I. Kralle).
2. Linna turvakaamerate süsteemi uuendamine (Ottomar Virk ja Securer OÜ).
3. Uue sotsiaalnõuniku tutvustamine ja mõtted sotsiaaltööst (A. Siimussaar, E. Lilleoja).
4. Võhma Kooli arengukava I lugemine (K. Vahtra).
5. Eelarve hetkeseisust ja tulumaksu laekumisest (A. Siimussaar, T. Ranne).
6. Laenu hanke tulemuste kinnitamine (T. Ranne).
7. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (A. Siimussaar).
8. Maade (Raudtee tn 1a, Pargi tn (lõik T1), Soo tn) munitsipaalomandisse taotlemine (A. Siimussaar).
9. Sotsiaalkomisjoni töö aruanne (E. Tikas).
10. Info ja kirjavahetus.
 

15. APRILL 2015 

1. Ehitusnõuniku ettekanne käimasolevatest ehitamistest (A. Põder).
2. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine (A. Siimussaar).
3. Heakorrakonkursi tulemuste hindamiseks ajutise komisjoni moodustamine (L. Kuld).
4. Võhma linna 2014. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine (T. Ranne).
5. Info ja kirjavahetus.
 

18. MÄRTS 2015

1. Võhma Kooli põhimääruse II lugemine ja vastuvõtmine (K. Vahtra).
2. Võhma linna jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine (K. Notta).
3. Laenu võtmine hanke korraldamiseks (A. Siimussaar).
4. Linnapea puhkuste ajakava kinnitamine (L. Kuld).
5. Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni töö aruanne (E. Tikas).
6. Info ja kirjavahetus.
 

18. VEEBRUAR 2015

1. Võhma linna 2015. aasta eelarve II lugemine (T. Ranne, A. Siimussaar, J. Voll).
2. Võhma Linnavalitsuse struktuur (A. Siimussaar).
3. Võhma Linnavolikogu 28. märtsi 2013 määruse nr 3 ,,Võhma Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine ja sotsiaalsed garantiid (A. Siimussaar).
4. Võhma linnapea töötasu määramine (J. Voll).
5. Võhma linna aunimetuste andmine (A. Siimussaar, L. Kuld).
6. Garantii andmine (A. Siimussaar).
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (K. Notta).
8. Võhma Kooli põhimääruse I lugemine (H. Männik).
9. Info ja kirjavahetus.


28. JAANUAR 2015

1. 2015. aasta linnaeelarve I lugemine (T. Ranne, A. Siimussaar).
2. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse kinnitamine 2015. aastaks (L. Kuld).
3. Linnavalitsuse struktuuri muutmine (A. Siimussaar).
4. Võhma Linnavolikogu 28. märtsi 2013 määruse nr 3 "Võhma Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine (A. Siimussaar).
5. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine (S. Voll).
6. Rahvakohtunikukandidaadi valimine (L. Kuld).
7. Linnavara (korteriomand Väike 12a-56) võõrandamine enampakkumise teel (A. Siimussaar).
8. Info ja kirjavahetus.

 

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM