Istungid 2015

21. detsembri istungi päevakord:

1. Kauba tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
2. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
3. Riigieelarvest täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
4. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
5. Aastainventuuride korraldamine.
6. Võhma Linnavalitsuse hallatava asutuse personali puhkuse pikendamise kooskõlastamine.
7. Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja ametikoha konkursi korraldamiseks konkursikomisjoni moodustamine.
8. Kirjavahetus, avaldused, info.  
 

07. detsembri istungi päevakord:

1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine s.h lasteaia toidurahatoetus ja ühekordsed toetused.
3. Riigieelarve vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
4. Nõustumine jäätmete harvema veosagedusega.
5. Tartu tn 5c katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
6. Võhma Kooli palgakorralduse juhendi kooskõlastamine.
7. Volikogu materjalid.
8. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

23. novembri istungi päevakord:

1. Tänavate teenindamiseks vajalike maaüksuste koha-aadresside, pindalade ja sihtotstarvete määramine.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
3. Võhma Linnavalitsuse 19.10.2015 korralduse nr 170 „Võhma Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine.
4. Võhma lasteaed Mänguveski personali puhkuse pikendamise kooskõlastamine.
5. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
6. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
7. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
8. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
9. Munitsipaalharidusasutuste õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks.
10. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

09. novembri istungi päevakord:

1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
2. Tallinna tn 7 ja Aasa 7 elamutele kasutusloa väljastamine.
3. Tegevustoetuse maksmine.
4. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine (Koidu tn 11).
5. Nõustumine jäätmete harvema veosagedusega (Väike tn 17).
6. Muudatused Võhma Kooli hoolekogu koosseisus.
7. Võhma linna lasteaed Mänguveski personali puhkuse pikendamise kooskõlastamine.
8. Volikogu materjalid.
9. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

19. oktoobri istungi päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
3. Linnaeelarvest sünni- ja matusetoetuse taotlemiseks avalduste vormide kehtestamine.
4. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
5. Sotsiaaleluruumi taotlus.
6. Hoolekogude (lasteaed, kool, muusikakool) koosseisu kinnitamine.
7. Volikogu materjalid.
8. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

05. oktoobri istungi päevakord:

1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
2. Lepingu sõlmimine hoolekandeasutusega ja hoolekandeasutuses viibiva inimese toetuse maksmine.
3. Korteriomandi Kalevi 4-8 enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
4. Linnavalitsuse tänukirja andmine.
5. Reservfondist raha suunamine.
6. Võhma Vaba Aja Keskuse noortetoa rekonstrueerimise hinnaküsimises eduka pakkuja kinnitamine.
7. Kirjavahetus, avaldused, info


21. septembri istungi päevakord:

1. Võhma linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise ajakava, tingimused ja vormid.
2. Võhma Linnavalitsuse 23.03.2015 korralduse nr 62 "Soo tn 1 maale hoonestusõiguse seadmise võimalikkusest" muutmine.
3. Munitsipaalmaa katastriüksuste moodustamiseks maamõõtja valimine.
4. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
5. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
6. Koduteenuste osutamine.
7. Parkimiskaardi väljastamine.
8. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine ja uue elamispinna eraldamine.
9. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

07. septembri istungi päevakord:

1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
2. Korteriomandi Kalevi 4-8 võõrandamiseks enampakkumise korraldamine.
3. Võhma linna munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord.
4. Võhma Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kooskõlastamine.
5. Ürituse korraldamise toetuse eraldamine.
6. Info, avaldused ja kirjavahetus.
 

24. augusti istungi päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
3. Koduteenuste osutamine.
4. Parkimiskaardi väljastamine.
5. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine ja uue elamispinna eraldamine.
6. Volituse andmine.
7. Kasutusloa väljastamine.
8. Veeteenuse hinna kooskõlastamine.
9. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

10. augusti istungi päevakord:

1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
2. Sotsiaaleluruumi eraldamise kehtetuks tunnistamine.
3. Reservfondist raha suunamine.
4. Võhma Lasteaed Mänguveski uue aiarühma avamine.
5. Volikogu materjali arutelu, linnavalitsuse seisukoha kujundamine.
6. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

20. juuli istungi päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
3. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

9. juuli 2015 erakorralise istungi päevakord:

1. Tallinna tn 7 elamu rekonstrueerimise hankes ehitaja ja omanikujärelevalve kinnitamine, hankelepingu sõlmimine.
2. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Info.


6. juuli 2015 istungi päevakord:

1. Õppetasu suuruse kehtestamine Võhma Muusikakoolis.
2. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
3. Linnaeelarvest ühekordse toetuse maksmine (lastelaagri omaosaluse tasumiseks).
4. Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine.
5. Linnapea puhkuse ajaks asendaja määramine.
6. Kirjavahetus ja avaldused.


22. juuni 2015 istungi päevakord:

1. Nõustumine jäätmete harvema veosagedusega.
2. Tallinna tn 5 kinnisasjaga piirneva Tallinna tn 5a maa määramine erastamiseks.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine, hooldusvajaduse hindamise ja hooldajatoetuse maksmise korra muutmise algatamine.
5. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
6. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
7. Koduteenuste osutamine.
8. Parkimiskaardi väljastamine.
9. Volikogu materjali arutelu, linnavalitsuse seisukoha kujundamine.
10. Hea tahte kokkuleppe sõlmimine Päästeametiga.
11. Kirjavahetus, avaldused, info.
 

8. juuni 2015 istungi päevakord:

1. Lasteaia direktori aruanne 2014/2015. õppeaasta kohta, lasteaia põhimääruse uus redaktsioon.
2. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
3. Parkimiskaardi väljastamine.
4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
5. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
6. Koduteenuste osutamine.
7. AS Võhma ELKO majandusaasta aruande kinnitamine ja nõukogu juhtimistegevusest 2014. a.
8. Ehitusloa väljastamine.
9. Maa ostueesõigusega erastamine.
10. Võhma Kooli ja Võhma Muusikakooli koosseisude kinnitamine.
11.Linnavalitsuse seisukoht revisjoniaktidele.
12. Võhma Linnavalitsuse 5. juuli 2006. a määruse nr 4 "Soojusenergia piirhind" kehtetuks tunnistamine.
13. 2014. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine.
14. Ürituse korraldamise toetuse eraldamine.
15. Info, kirjavahetus ja avaldused.