Istungid 2016

4. septembri istungi päevakord:

1. Jäätmeveo ajutine peatamine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Võhma linna huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine.
4. Volikogu materjalid.
5. Võhma Päevakeskuse juhataja ametisse kinnitamine.
6. Kirjavahetus, info.
 

29. mai istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Projekteerimistingimuste määramine.
3. Tootmishoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
4. Volikogu materjalid.
5. Kirjavahetus, info.
 

12. detsembri istungi päevakord:

1. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine Võhma linna eelarvest.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Konservide jagamine linna toimetulekuraskustes isikutele.
4. Muusikakooli õppetasu suuruse muutmine.
5. Aastainventuuride korraldamine.
6. Volikogu materjal.
7. Kirjavahetus, avaldused.


28. novembri istungi päevakord:

1. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
2. Munitsipaalharidusasutuste õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks.
3. Sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Eluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
5. Kirjavahetus, info.


14. novembri istungi päevakord:

1. Sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastaks.
3. Volikogu materjal.
4. Kirjavahetus, avaldused, info.


31. oktoobri istungi päevakord:

1. Sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
3. Ametiauto mitteametisõiduks hinna kehtestamine.
4. Reservfondist raha suunamine.
5. Küsitluskomisjoni liikmete nimetamine.
6. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine.
7. Kirjavahetus, info:

  • Toimetulekutoetus, vajaduspõhised peretoetused;
  • Tegevuskava terviseriskide vältimiseks ja vähendamiseks;
  • Riigikontrolli kontrolliaruanne „Ülevaade omavalitsuste kinnisvarast ja selle haldamisest";
  • Ettepanekud ühinemislepingusse.


10. oktoobri istungi päevakord:

1. Sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine.
3. Võhma Vaba Aja Keskuse koosseisu kooskõlastamine.
4. Lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine.
5. Volikogu materjal.
6. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse korraldamine.
7. Kirjavahetus, info.


06. oktoobri istungi päevakord:

1. Kasutusloa väljastamine.


26. septembri istungi päevakord:

1. Sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
3. Nõusoleku andmine.
4. Võhma linna 2017. aasta eelarve projekti koostamise ajakava, tingimused ja vormid.
5. Ürituse korraldamise toetuse eraldamine.
6. Kirjavahetus, info.


12. septembri istungi päevakord:

1. Kirsi tn 14 maa munitsipaalomandisse andmise taotluse tagasivõtmine.
2. Korteriomandi Kalevi tn 6-23 üürile andmiseks enampakkumise korraldamine.
3. Sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Volikogu materjal.
5. Kirjavahetus, info
 

05. septembri istungi päevakord:

1. Sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
3. Hanke „Võhma jäätmejaama haldamine 2016–2019" tulemuste kinnitamine.
4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
5. Nõustumine Tooma tn 1 maa ostueesõigusega erastamisega.
6. Kirjavahetus, info.
 

15. augusti istungi päevakord:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuse maksmine.
2. Avalduste vormide kehtestamine.
3. Volikogu materjal.
4. Ürituse korraldamise toetuse eraldamine.
5. Nõusolek kingi vastuvõtmiseks.
6. Kirjavahetus, info.
 

25. juuli istungi päevakord:

1. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuse maksmine.
3. Kirjavahetus, info.
 

08. juuli istungi päevakord:

1. Hankemenetluse lõpetamine.
 

04. juuli istungi päevakord:

1. Võhma kogukonnamaja eskiisprojekti koostaja hanke edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine.
2. Tallinna tn 10 elamu lammutusprojekti koostamise ja lammutustööde hanke edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine.
3. Avaliku ürituse korraldamise loa väljastamine.
 

20. juuni istungi päevakord:

1. AS Võhma ELKO majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine.
3. Sotsiaaltoetuste maksmine ja maksmisest keeldumine.
4. Volikogu materjal s.h Võhma linna 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Kirjavahetus, info.
 

06. juuni istungi päevakord:

1. Maaüksuse koha-aadressi ja  maakasutuse sihtotstarbe määramine.
2. Riigihankekomisjoni moodustamine ja vastutaja määramine.
3. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
4. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" korraldamisega tegeleva isiku määramine.
5. Volikogu materjali arutelu.
6. Info.


23. mai istungi päevakord:

1. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine uueks tähtajaks.
2. Võhma Kooli koosseisu kinnitamine.
3. Võhma Muusikakooli koosseisu kinnitamine.
4. Sotsiaaltoetuste maksmine ja maksmisest keeldumine.
5. Kirjavahetus, avaldused, info.


09. mai istungi päevakord:

1. MTÜ Vaba Aja Selts toetuse kasutamise aruanne.
2. Koduteenuste osutamine.
3. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
4. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
5. Sotsiaaltranspordi korraldamisest.
6. Õpilasmaleva korraldamiseks vastutava isiku määramine.
7. Volikogu materjal.
8. Kirjavahetus, avaldused, info.


25. aprilli istungi päevakord:

1. Võhma Vaba Aja Keskuse nõukogu koosseisu kinnitamine.
2. Üürilepingu pikendamine.
3. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine.
4. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
5. Muudatused linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ülesannetes.
6. Riigihankekomisjoni moodustamine ja vastutava isiku määramine.
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
8. Tegevustoetuse eraldamine.
9. Kirjavahetus, info.
 

11. aprilli istungi päevakord:

1. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa, maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
2. Jäätmejaama haldamiseks hanke korraldamine ja volituse andmine hanke korraldamiseks.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
4. Tallinna tn 45 kinnisasjaga piirneva Tallinna tn 45a maa määramine erastamiseks.
5. Lasteaia hooajalise tegutsemise kinnitamine.
6. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
7. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
8. Hankeplaani kinnitamine.
9. Volikogu materjalid.
10. Kirjavahetus, info.


21. märtsi istungi päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks volikogu otsuse eelnõu arutelu.
4. Kirjavahetus, info.

 

14. märtsi istungi päevakord:

1. Nõustumine jäätmete harvema veosagedusega.
2. Koidu tn 11 maale hoonestusõiguse seadmise võimalikkusest.
3. Sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Volikogu materjalid.
5. Info.


07. märtsi istungi päevakord:

1. Hooneosa lähiaadressi muutmine.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine ja ajutine peatamine.
3. Nõustumine ühise jäätmekonteineri kasutamisega.
4. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laadal müra piirtaseme suurendamise lubatavus, korralduskomisjoni moodustamine, vastutava isiku määramine.
5. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
6. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
7. Volikogu materjalid.
8. Kirjavahetus, info.
 

22. veebruari istungi päevakord:

1. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine.
2. Nõustumine elukoha jäätmekonteineri kasutamisega.
3. Sihtotstarbelise tegevustoetuse eraldamine.
4. Võhma Vaba Aja Keskuse töötajate koosseisu ja töötasu kinnitamine.
5. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
6. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
7. Igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks ruumide kulude osaline katmine.
8. Linnavalitsuse tänukirja andmine.
 

08. veebruari istungi päevakord:

1. Võhma linna parima sportlase preemia määramine.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine.
3. Maaüksuse koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine.
4. Võhma Linna Aukodaniku nimetuse andmise ettepanek volikogule.
5. Võhma linna 2016. a eelarve II lugemiseks.
6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korrigeerimine ja uuesti kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks esitamine.
7. Hankekord.
8. Linnavalitsuse ettepanek ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatava volikogu ajutise komisjoni koosseisu liikmete nimetamiseks.
9. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate muudatuste rakendamine sotsiaaleluruumide üürimisel.
10. Vajaduspõhise peretoetuse maksmine.
11. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
12. Parkimiskaardi väljastamine.
13. Koduteenuste osutamise kord.
14. Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.
15. Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
16. Kirjavahetus, info.
 

25. jaanuari istungi päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine.
2. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
3. Hoolekandeasutuses viibiva isiku toetuse maksmine.
4. Küttetoetuse maksmine.
5. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
7. Volikogu materjalid.
8. Vaba aja keskuse juhataja ametist vabastamine ja uue juhataja ametisse kinnitamine.
9. Info.
 

18. jaanuari istungi päevakord:

1. Huvikooli asutamise ideed tutvustab kooli direktor Kristel Vahtra.
2. Võhma lasteaed Mänguveski keskkonna ohutuse ja turvalisuse edendamise tegevuskava kooskõlastamine.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
4. Võhma linna 2016. aasta eelarve.
5. Täisealisele isikule hoolduse seadmiseks vormide kehtestamine.
6. Munitsipaalmaa katastriüksuste moodustamiseks maamõõtja valimine.
7. MTÜ Teeme ettepanek koostöö jätkamiseks.
8. Volikogu materjalid.
9. Kirjavahetus, info.
 

07. jaanuari istungi päevakord:

1. Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja konkursikomisjoni liikme nimetamine.
2. Võhma Kooli palgakorralduse juhendi kooskõlastamine.
3. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine.
4. Linnaeelarvest laste toidurahatoetuse ja ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine.
5. Koduteenuse osutamine.
6. Kirjavahetus, info.