12.12.17

rtf-vorm täidetav, salvestatav, digiallkirjastatav
pdf-vorm salvestatav, digiallkirjastatav, prinditav


Sotsiaaltoetused:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastaks

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord

Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäär

Koduteenuse osutamise kord
Koduteenuste tunnihinna kehtestamine
Koduteenuste vormide kinnitamine

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutaotluse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks sotsiaalnõunikule. Esmakordsel pöördumisel palume taotlemist mitte jätta viimasele kuupäevale.
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vajaduspõhise peretoetuse infovoldik 

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus matusetoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus ranitsatoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus paljulapselise pere koolitoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Taotlus sotsiaaltoetuste taotlemiseks rtf, pdf
Taotletava toetuse liigid:
          hoolekandeasutuses viibivate inimeste toetus,
          küttetoetus,
          muu ühekordne toetus,
          toidurahatoetus,
          laagritoetus,
          vältimatu toetus
Avaldus täiendava sotsiaaltoetuse taotlemiseks rtfpdf

Koduteenuse taotlemise avaldus rtf, pdf

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus rtf, pdf
Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed pdf

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks hooldajatoetuse määramiseks (täisealine)
Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse saamiseks

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks rtf, pdf

Avaldus sotsiaaleluruumi eraldamiseks rtf, pdf

__________ 

Elukoha registreerimine:

Elukohateade pdf
Avaldus elukohatõendi/Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks siin
Ruumi omaniku avaldus isiku elukoha aadressi muutmiseks siin
__________
Huviharidus ja huvitegevus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks linna eelarvest rtf, pdf
__________
Korraldatud jäätmevedu:


Jäätmehoolduseeskiri

Taotlus korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks rtf, pdf
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks rtf, pdf
Kinnitus kinnistul mitteelamise, kinnistu mittekasutamise kohta rtf, pdf
__________
Ehitus:

Ehitistega seotud blanketid ja lisad on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lehelt.
__________

Puu raiumiseks loa andmise kord

Taotlus raieloa saamiseks rtf, pdf
__________
Kaevetööde eeskiri

Avaldus kaevamisloa väljastamiseks rtf, pdf
__________
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

Taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks rtf, pdf
__________
Aunimetuste ja preemiate andmise kord

Ettepanek Võhma linna tunnustuse määramiseks rtf, pdf
Tunnustuse kategooriad:
          Võhma Linna Aukodanik,
          Võhma Linna Sära aunimetus,
          Võhma linna parima sportlase preemia,
          heakorrakonkursi võitja
__________
Linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord
 
Avaldus tegevuse- ja projektitoetuse ning ürituse korraldamise toetuse taotlemiseks rtf, pdf
Toetuse kasutamise aruanne rtf, pdf

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM