12.12.17

rtf-vorm täidetav, salvestatav, digiallkirjastatav
pdf-vorm salvestatav, digiallkirjastatav, prinditav


Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastaks

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord

Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäär

Koduteenuse osutamise kord
Koduteenuste tunnihinna kehtestamine
Koduteenuste vormide kinnitamine

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutaotluse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks sotsiaalnõunikule. Esmakordsel pöördumisel palume taotlemist mitte jätta viimasele kuupäevale.
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vajaduspõhise peretoetuse infovoldik 

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus matusetoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus ranitsatoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Avaldus paljulapselise pere koolitoetuse taotlemiseks rtf, pdf
Taotlus sotsiaaltoetuste taotlemiseks rtf, pdf
Taotletava toetuse liigid:
          hoolekandeasutuses viibivate inimeste toetus,
          küttetoetus,
          muu ühekordne toetus,
          toidurahatoetus,
          laagritoetus,
          vältimatu toetus
Avaldus täiendava sotsiaaltoetuse taotlemiseks rtfpdf

Koduteenuse taotlemise avaldus rtf, pdf

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus rtf, pdf
Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed pdf

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks hooldajatoetuse määramiseks (täisealine)
Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse saamiseks

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks rtf, pdf

Avaldus sotsiaaleluruumi eraldamiseks rtf, pdf

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM