16.12.16

 

KOOSTÖÖKOKKULEPE Võhma linna ja Kõo valla koostööarendamise valdkondade ja suundade määratlemiseks

 

Omavalitsuste ühinemine

 
Riik soosib ja soodustab igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga omavalitsused.
 
Valitsuse tegevuskavas kokku lepitud kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi kodulehelt.
 

Ühinemispiirkonnad:
 

Kirjavahetus haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoniga:

Läbirääkimised lõpetatud: Võhma Linnavolikogu 24.08.2016 otsus nr 44

Läbirääkimised lõpetatud: Võhma Linnavolikogu 29.06.2016 otsus nr 41

----------

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ÜHINEMISLEPINGU eelnõu

 

Rohkem infot leiate Suure-Jaani valla koduleheküljelt.

Ettepanekuid ühinemislepingu muutmiseks sai esitada 31. oktoobrini 2016.

----------

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühine väljaanne ÜHINEMISLEHT

----------

Võhma Linnavolikogu haldusreformi ajutise komisjoni protokollid:

 
Haldusreformiteemaliste läbirääkimiste seis kaartidel kujutatuna (seisuga 06.06.2016):
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM