istungi päevakorrad

28.12.17

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on neljapäeval, 28. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras:

1. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
2. Ajalehe Leole hinnakirja kehtestamine.
3. Sotsiaaltoetuste määramine:
     3.1 Kõo valla eelarvest;
     3.2 Suure-Jaani valla eelarvest;
     3.3 Võhma linna eelarvest.
4. Alaeelarvete muutmine:
    4.1 Suure-Jaani Raamatukogu.
5. Lapse sõidukulude hüvitamine.
6. Jäätmeveo tingimuste muutmine.
7. AS SEB Panga pangakonto numbri parandus.
 

21. detsembri päevakord:

1. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve eelnõu.
2. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine.
3. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise taotlus.
4. Arvamuse andmine AS Epler & Lorenz jäätmeloa ja taotluse menetlusse võtmise kohta.
5. Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa nr L.ÕV.VI-45915 muutmise taotlusmaterjalidele arvamuse andmine.
6. Arvamuse andmine Eesti Höövelliist OÜ välisõhu saasteloa L.ÕV/320323  eelnõu ning saasteloa muutmise korralduse eelnõu kohta.
7. Ehitusloa väljastamine:
    7.1 Arussaare külas Töökoja kinnistul (kü 35701:003:0039) puurkaevu (ehitisregistri kood 220846705) rajamiseks;
    7.2 Punakülas Kihusalo katastriüksusele (36001:004:0981) puurkaevu (ehitisregistri kood 220847160) rajamiseks.
8. Ehitusteatise andmine Nuutre külas Järve-Allika kinnistul (kü 75903:001:0560) elamu (ehitisregistri kood 112026256) ümberehitamiseks.
9. Kõpu lumetõrje hanke tulemuste kinnitamine.
10. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
11. Toimetulekutoetuse maksmine Kõpu valla eelarvest.
 

19. detsembri päevakord:

1. Nõukogu liikmete nimetamine:
    1.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine;
    1.2 AS Suure-Jaani Haldus nõukogu liikmete nimetamine.
2. Puudega lapse transpordikulutuste katmine riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest.
3. Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta  alaeelarve muutmine.
4. Suure-Jaani valla korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
5. Sotsiaaltoetuste maksmine:
    5.1 Kõo valla eelarvest;
    5.2 Suure-Jaani valla eelarvest.
6. Katastriüksusele koha-aadressi määramine.
7. Tääksi õpilaskodu rendilepingu muutmine.
8. Tänukirjade andmine.
9. Kõpu Külastuskeskuse hinnapakkumine.
 

15. detsembri päevakord:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine.
2. Nõukogudesse esindajate nimetamine.
3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimise hinnapakkumised.
4. Hinnapakkumine Suure-Jaani vallamaja puhkeruumi ehitus-laiendustöödele.
5. Kasutusloa väljastamine Koksvere külas Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud segamismahuti, garaaži, kääriti, silohoidla ja kääriti kasutusele võtmiseks.
 

12. detsembri päevakord:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine.
2. Ülevaade valla esindajatest äriühingute ja sihasutuste nõukogudes.
3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimine.
4. Võhma linna eelarvest laste toidurahatoetuse maksmine.
5. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
6. Katastriüksuste jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
7. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Ivaski k asuva Vastemõisa oja paisutamiseks Kivistiku paisul.
8. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.
9. Ehitusluba Vihi k Vainu kinnistul (katastritunnus 75901:002:0105) abihoone laiendamiseks.
10. Projekteerimistingimuste määramine Koksvere k Viljakuivati kinnistul (katastritunnus 35701:001:0137) teravilja põrandalao hoone ja teravilja vastuvõtuhoone ehitusprojekti koostamiseks.
11. Kasutusteatise väljastamine Koksvere k  Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud juhtimiskeskuse hoone kasutusele võtmiseks.
12. Volikogu 21.12. istungi päevakord.


5. detsembri päevakord:

1. Lasteaiaõpetajate töötasu tõstmine 1. jaanuarist 2018.
2. Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli hoolekogu kooseisu kinnitamine.
3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
4. Rahataotlused.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Ülevaade valla hallatavate asutuste töötajate puhkuste pikkusest.
7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
8. Teenistujate valiku ja värbamise komisjoni moodustamine.
9. Võhma Kooli ehitusprojekti hanke meeskonna moodustamine.
10. Esindaja nimetamine MTÜ-sse Viljandimaa Ühistranspordikeskus.
11. Hinnapäringu "Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" parima pakkuja kinnitamine.
12. Tänukirja andmine.
13. Arvamuse andmine AS-i Suure-Jaani Haldus muudetud vee erikasutusloa eelnõu kohta.
14. Ehitusloa väljastamine.
15. Kasutusloa andmine.