Istungid 2017

27. SEPTEMBER

1. Võhma Linnaraamatukogu tööst (M. Ränkel).
2. Ülevaade Võhma Vaba Aja Keskuse tööst (E. Härm).
3. Riigilt taotletava kinnisasja (Pargiääre, Kirsi tn 1, Mureli tn 1, Mureli tn 3, Mureli tn 5, Mureli tn 7, Mureli tn 9 ja Mureli tn 11 ning Tartu tn 2b) otsustuskorras võõrandamine (K. Notta).
4. Linnavara (Paksuõue ja Kalevi tn 6-23) võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
5. Võhma Linnavolikogu 17.12.2014 määruse nr 20 kehtetuks tunnistamine (K. Notta).
6. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord (E. Lilleoja).
7. Võhma Linnavolikogu 25.01.2017 otsuse nr 3 punkti 1 kehtetuks tunnistamine (E. Lilleoja).
8. Võhma Linnavalitsuse struktuur (A. Siimussaar).
9. Linnapea puhkusele lubamine (L. Kuld).
10. Võhma linna 2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine (A. Siimussaar).
11. Kokkuvõte eelarve- ja arengukomisjoni tööst (J. Voll).
12. Kokkuvõte revisjonikomisjoni tööst (L. Tiirmaa).
13. Nõusoleku andmine Kõo vallale kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (A. Siimussaar).
14. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule (A. Siimussaar).
15. Võhma linnavalitsuse liikme ametist vabastamine (A. Siimussaar).
16. Info ja kirjavahetus.
 

6. SEPTEMBER (erakorraline istung)

1. Võhma kooli projekti „Võhma linna koolivõrgu korrastamine (2014–2020)" investeeringu elluviimisest ja eelarve hetkeseisust.
 

16. AUGUST

1. Kokkuvõte Võhma Kooli ja Võhma Muusikakooli tööst (K. Vahtra).
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta).
3. Võhma Linnavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 20 kehtetuks tunnistamine (K. Notta).
4. Võhma Linnavolikogu 19.04.2017 otsuse nr 17 „Kinnistu jagamine (Lepiku)" muutmine (K. Notta).
5. Riigivara otsustuskorras võõrandamise taotlemine (K. Notta).
6. Võhma linna koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasu alammäära kinnitamine (A. Siimussaar).
7. Kõpu valla poolt võetava varalise kohustusele heakskiidu andmine (L. Kuld).
8. Võhma linna heakorrakonkursi tulemuste kinnitamine (E. Tikas).
9. Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni töö kokkuvõte (E. Tikas).
10. Info ja kirjavahetus.
 

21. JUUNI

1. Võhma linna osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus (L. Kuld).
2. Võhma linna 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Siimussaar, T. Ranne, L. Tiirmaa).
3. Kokkuvõte revisjonikomisjoni tegevusest 2017. aasta I poolaastal (L. Tiirmaa).
4. Info ja kirjavahetus.
 

31. MAI

1. Viljandimaa Ühistranspordikeskuse asutamise vajadusest (VOL tegevdirektor Mati Toomsalu, Viljandi MV osakonna juhataja Kaupo Kase).
2. Suure-Jaani valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine (L. Kuld).
3. Riigivara otsustuskorras võõrandamise taotlemine (K. Notta).
4. Kokkuvõte sotsiaalkomisjoni tööst (E. Tikas).
5. Sotsiaalvaldkonnast ülevaade ja tööst erivajadustega inimestega (E. Lilleoja).
6. Kokkuvõte noorsootööst (T. Tart).
7. Laenu võtmine (L. Kuld).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (A. Siimussaar).
9. Valimiskomisjoni moodustamine (S. Voll).
10. Info ja kirjavahetus.
 

19. APRILL

1. Võhma linna turvalisuse tagamine koostöös politseiga (I. Kralle).
2. Kinnistu jagamine (K. Notta).
3. AS Võhma ELKO põhikirja muutmine (K. Kipper).
4. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine (A. Siimussaar).
5. Info ja kirjavahetus.
 

22. MÄRTS

1. Riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine (K. Notta).
2. Võhma Linnavolikogu 23. märtsi 2016 määruse nr 11 ,,Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine (E. Lilleoja).
3. Kokkuvõte sporditegevusest Võhma linnas (H. Männik).
4. Info ja kirjavahetus.
 

22. VEEBRUAR

1. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse kinnitamine 2017. aastaks (L. Kuld).
2. Võhma Kooli õpilaskodu sulgemine (A. Siimussaar).
3. Võhma linna 2017. a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine (A. Siimussaar, T. Ranne).
4. Võhma Päevakeskuse põhimääruse II lugemine (E. Lilleoja).
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta).
7. Võhma Linna Sära ja Võhma Linna Aukodaniku aunimetuste andmine (A. Siimussaar).
8. Ülevaade lasteaed Mänguveski tööst (A. Laas).
9. Volikogu tööplaani kinnitamine (L. Kuld).
10. Info ja kirjavahetus:
      AS Võhma ELKO tegevuspiirkonna laienemisest.
 

25. JAANUAR

1. Kinnistu jagamine (K. Notta).
2. Kohanime määramine (K. Notta).
3. Võhma Päevakeskuse struktuuri kinnitamine (A. Siimussaar, E. Lilleoja).
4. Võhma Päevakeskuse põhimääruse I lugemine (E. Lilleoja).
5. Võhma linna 2017. a eelarve I lugemine (A. Siimussaar, T. Ranne).
6. Linnapea puhkusele (13.–19.02.2017) lubamine (L. Kuld).
7. Info ja kirjavahetus.