23.02.16

Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneering


Võhma Linnavolikogu 20.05.2015 otsusega nr 18 võeti vastu üldplaneeringut muutev Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneering.

Planeeringuga kavandatakse 1,8 ha suuruse maa-ala jaotamist kruntideks (9 elamumaa krunti, 1 transpordimaa- ja 1 tootmismaa krunt) ning planeeritakse kruntide ehitusõigus.

Planeeringu avalik väljapanek toimus Võhma Linnavalitsuses (Võhma linn, Tallinna tn 15) 08.06.2015 – 06.07.2015. Väljapaneku kestel sai planeeringuga tutvuda linnavalitsuses tööpäevadel kell 8.00–17.00.

Planeeringu avalik arutelu toimus 21. oktoobril 2015 algusega kell 10.00 Võhma Linnavalitsuses.

Planeeringu avaliku arutelu protokoll

Võhma Linnavolikogu kehtestas 27.01.2016 otsusega nr 1 Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu.

 

Informatsioon Tartu ja Kirsi Tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel (08.06.2015 – 06.07.2015) esitasid ettepanekuid planeeringu kohta Maa-amet (17.06.2015 kiri nr 6.2-3/8132) ja Maanteeamet (30.06.2015 kiri nr15-2/15-00028/509).
 
Väljapaneku kestel esitatud ettepanekute alusel tegi omavalitsus planeeringus muudatusi:
  • Seoses Kirsi tn 3a katastriüksuse registreerimisega maakatastris planeeringu koostamise ajal viidi vastavad muudatused sisse planeeringujoonistele ja seletuskirja ning planeeritavat Mureli tänavat pikendati Kirsi tn 3a katastriüksuseni.
  • Joonistele kanti riigimaantee kaitsevööndi piirid ning riigimaantee nimetus 24112 Jaska-Võhma. Üldjuhul ei jää hoonestusala tee kaitsevööndisse, välja arvatud Mureli tn 1 krunt, kus asub juba olemasolev aiamaja.
  • Kirsi tänav 1 tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele tagatakse juurdepääs Kirsi tänavalt, mitte riigimaanteelt. 
  • Planeeringualalt väljajääv olemasolev amortiseerunud Tallinna tänavat ja Võhma teeristi ühendav jalakäijate tee on näidatud joonisel "Põhijoonis tehnovõrkudega". 
  • Seletuskirja lisati täpsustused seoses Maanteeameti esitatud ettepanekutega, muuhulgas:
               liikluskorraldus on toodud seletuskirja punktis 4;
               Maanteeamet ei võta kohustust planeeringuga seotud teerajatiste väljaehitamiseks;  
               parkimine riigimaantee ääres on keelatud;
               Maanteeamet ei võta kohustust rakendada leevendusmeetmeid  maanteeliiklusest põhjustatud võimalike häiringute vähendamiseks;
               sademevete ärajuhtimine on kirjeldatud seletuskirja punktis 6.3;
               kõik planeeringualaga seotud projektid, millega kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis kooskõlastada Maanteeametiga.
 
Linnavalitsus ei arvestanud Maanteeameti ettepanekuga tagada krundile aadressiga Tartu tn 2b juurdepääs planeeringu sisetee kaudu, kuna sisetee kaudu pole see otstarbekas ning eelnevalt on planeering (sealhulgas mahasõit riigimaanteelt Tartu tn 2b krundile) kooskõlastatud Maanteeameti lääne regiooniga (11.11.2014).
Linnavalitsus ei pea vajalikuks sätestada planeeringu seletuskirjas ehitusjärjekorda, see peaks toimuma vastavalt vajadustele ja võimalustele.
 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 21.10.2015.
Planeeringu avalikul arutelul osalejad nõustusid planeeringulahendusega. Ettepanekute esitajad arutelul ei osalenud.
 
Planeering esitatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM