29.12.16

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping


Võhma Linnavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 56 "Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" kinnitati Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping koos lisadega.

ÜHINEMISLEPING

Lisa 1. Seletuskiri Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu valla ning Võhma linna ühinemislepingule

Lisa 2. Kõo valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 3. Kõpu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 4. Suure-Jaani valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5. Võhma linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 7. Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2016–2021 koosneb volikogude poolt kinnitatud eelarvestrateegiate investeeringute kavadest, mis on ainult elektroonilisel kujul aadressidel:
             Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021
             Kõpu valla eelarvestrateegia 2017–2021
             Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2020
             Võhma linna arengukava osana eelarvestrateegia aastateks 2017–2021

Lisa 8. Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem

Lisa 9. Ühinevate omavalitsuste ametnike ja töötajate garantiid

Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta

Lisa 11. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava

Lisa 12. Teenuskeskuste ja piirkonnajuhi ülesanded

 

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM