20.11.14

Võhma Linnalehe väljaandmine

 

1. Võhma Linnalehe olemus

1.1. Võhma Linnalehe väljaandjaks on Võhma Linnavalitsus. Ajaleht on linna eelarvest finantseeritav väljaanne, kõik reklaami ja kuulutuste müügist saadavad tulud laekuvad samuti linna eelarvesse.

2. Võhma Linnalehe tehniline kirjeldus

2.1. Võhma Linnaleht ilmub vähemalt üks kord kuus (üldjuhul kuu eelviimasel või viimasel nädalal, so pärast 20. kuupäeva). Linnaleht ei ilmu augustis.

2.2. Võhma Linnaleht on must-valge, 6-, 8- või (erandjuhtudel) 10-leheküljeline A3 formaadis leht. Linnalehe vahel ilmub ka Võhma Gümnaasiumi 2-leheküljeline ajaleht „Ko2likoorem".

2.3. Linnalehte levitatakse tasuta.

3. Võhma Linnalehe sisu kirjeldus

3.1. Linnalehe materjalis on eelisjärjekord järgmistel valdkondadel:

1)      Ametlikud teated (telefoninumbrid, vastuvõtuajad, uued töötajad, uued vastuvõetud eeskirjad, määrused jne);
2)      Linnapea veerg (üldjuhul 2. lk);
3)      Linnavolikogu töö tutvustamine (üldjuhul 2. lk);
4)      Linnavalitsuse töö tutvustamine (üldjuhul 2. või 3. lk);
5)      Linna esindusürituste tutvustused-reklaamid, ürituste kava;
6)      Linna allasutuste töö tutvustamine;
7)      Spordiürituste kajastamine (kuni 1-leheküljeline kaastöö spordiklubilt Võhma);
8)      Piirkonna ettevõtetes toimuva kajastamine;
9)      Ristsõna, õnnitlused (juubelid 60, 65, 70, 75, 80, 80+; lapse sünd), mälestamised viimasel leheküljel;
10)    Pilistvere koguduse teated.

3.2. Linnalehe ülejäänud pinna täitumise suhtes on toimetajal võimalik teha ise valikuid, mis on kooskõlas lehe väljaandmise põhimõtetega.

3.3. Linnalehe materjal peab olema koos vähemalt 10. kuupäevaks.

3.4. Erandjuhtudel on toimetajal õigus vahetult enne linnalehe trükkiminekut sinna lisada (või muu materjali vastu välja vahetada) operatiivset avaldamist nõudvat informatsiooni või kuulutusi.

4. Reklaami avaldamise põhimõtted Võhma Linnalehes

4.1. Linnalehte on võimalik eraisikuil, ettevõtjail või ettevõtetel osta reklaampinda, mis sisustatakse koostöös linnalehe toimetajaga.

4.2. Reklaamartikleid avaldatakse linnalehes vaid juhul, kui nende sisu vastab Võhma linna elanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning eelisjärjekorras olevate valdkondade artiklitest (vt punkt 3.1) jääb ruumi üle nende avaldamiseks. Reklaamartikli otstarbekuse üle otsustab linnalehe toimetaja, vajadusel konsulteerides linnapeaga.

4.3. Ostetud reklaami pinna hulka ei arvestata ja avaldatakse tasuta:
1)      Tänuavaldused;
2)      Linnavalitsuse ja linna eelarvest rahastatavate asutuste kuulutused;
3)      Valimistulemused valimiskomisjoni ametlike andmete alusel;
4)      Muu võimalik materjal, mille avaldamise vajadus tuleneb mõnest seadusandlikust aktist.

4.4. Kohaliku omavalitsuse volikokku, riigikokku või europarlamenti kandideerijate nimekirjad erakondade kaupa koos kandidaatide (lühi)andmetega ja/või valimistega seotud reklaam(artiklid) avaldatakse tasu eest.

4.5. Reklaami ja kuulutuste avaldamise hindade aluseks on Võhma Linnavalitsuse 19.06.2014 korraldus nr 112 „Teenuste hindade kehtestamine" p 1.6.

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM