Põhimäärus

Võhma Kooli põhimäärus on kehtestatud Võhma Linnavolikogu 18.03.2015 määrusega nr 3. Kooli põhimäärus on avalikustatud Riigi Teataja võrguväljaandes.

Kooli põhimääruses sätestatakse:

1) kooli nimetus;

2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;

3) kooli tegutsemise vorm;

4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;

5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis;

6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;

7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused;

8) koolitöötajate õigused ja kohustused;

9) majandamise ja asjaajamise alused.

 

Võhma Kooli põhimäärus